Spółdzielnia

Serwis e-BOK
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Remonty i Modernizacja

Struktura Organizacyjna

Akty Prawne

Centrum Osiedlowe

Witamy wszystkich na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej! 
Aktualności:

Relacja z Walnego Zgromadzenia Czlonków Spółdzielni
data publikacji: 12-07-2008

W dniu 26.06.2008 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej, które otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Marian Aksamit.

Uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu było 1251 Członków. W Zebraniu wzięło udział 48 Członków. Ze strony Spółdzielni uczestniczyli członkowie Zarządu z prezesem p. Krzysztofem Kaczmarskim, członkowie Rady Nadzorczej, mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej oraz zaproszony Burmistrz Gminy Dąbrowa Tarnowska P. Stanisław Początek, który na wstępie zabrał głos, podziękował za zaproszenie i przekazał informację na temat współpracy z Zarządem Spółdzielni. Ponadto, przedstawił ogólną sytuację finansową w Gminie Dąbrowa Tarnowska, a także poinformował uczestników o strategii i inwestycjach gminnych. Następnie odpowiedział na wszystkie pytania mieszkańców zapewnił, że będzie realizował prośby sukcesywnie, w miarę uzyskanych środków finansowych, także wspólne zadania z Zarządem Spółdzielni .

Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia Członków został wybrany p. Andrzej Buśko, sekretarzem Zebrania została p. Izabela Kmiecik, a asesorami p. Maria Świerczek oraz p. Jan Partyński.
Do Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej zostali wybrani p.Kot Krystyna, Babiarz Zbigniew i Wąż Marek a do Komisji Wyborczej p. Mendys Grzegorz, Barwiński Stanisław, Romański Henryk. Komisja Uchwał i Wniosków pracowała w składzie p. Fido Anna, Stefańczyk Marcin, Sacha Piotr.

Po stwierdzeniu prawomocności Zebrania Prezes Zarządu p. Krzysztof Kaczmarski odczytał Informację o realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego ZPC. Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków Pan Andrzej Buśko, przystąpił do czynności mających na celu przyjęcie Regulaminu obrad, porządku obrad i protokołu z ZPC z 29 listopada 2007 r.

Po przedstawieniu sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej oraz po omówieniu projektów uchwał przystąpiono do dyskusji. Głos w dyskusji zabierali p. Jan Klimek , który miał uwagi, co do miejsca, w którym odbywa się Walne Zgromadzenie Członków, zwrócił uwagę na złą akustykę pomieszczenia. P. Dziża postawił wniosek w sprawie likwidacji podzielników. P. Dzięgiel mówił, że instalacje nie były przygotowane do montowania podzielników i on nie będzie płacił za CO, mówił również o wyłączeniu opłaty za CO z czynszu. P. Kurek pytał, kto pokrywa różnicę w zużyciu ciepła między tymi, którzy mają podzielniki a tymi, którzy ich nie mają .W sprawie likwidacji podzielników wypowiadała się również p. Łączyńska z Oś Kościuszki 4. Na temat podzielników głos zabrała również p. Małgorzata Warias, która stwierdziła, że im więcej oszczędza, tym więcej płaci za ciepło, a inni, którzy nie mają podzielników mają zwroty. W temacie naliczeń przez Firmę Techem wypowiadali się również p. Górczak, p. Pryga, p. Kmieć. P Aksamit mówił, że w sprawie rozliczeń z Techemem za CO została powołana komisja, która zbada zaistniałe rozbieżności. Ostatecznie dyskusję na temat podzielników zamknął Przewodniczący WZ p. Andrzej Buśko, który zaproponował by sprawę podzielników do końca 31.VIII.2008r. rozstrzygnęli sami mieszkańcy. W tej sprawie wypowiedział się także Prezes Zarządu P. Krzysztof Kaczmarski, który stwierdził, że system naliczania przez firmę Techem nie jest najlepszy i co roku powinien być poprawiany, w tym celu powołano doraźną komisję, która będzie rozwiązywać te problemy i ustalać parametry na poszczególnych nieruchomościach. Zaznaczył, że na tych nieruchomościach, gdzie są podzielniki, są również oszczędności rzędu 20%, podał przykład z Oś. Westerplatte 8 i 9, dodał również, że jeżeli będzie wolą mieszkańców likwidacja podzielników na danym bloku to Zarząd przychyli się do tego wniosku i zlikwiduje naliczenia wg podzielników.

Następnie wypowiadała się p. Pochroń z ul. Jagiellońskiej w/s kontenera, proponowała by mieszkańcy mieli swój kontener i by oddzielić ich od sklepów, w sprawie kontenera wypowiadali się również mieszkańcy Rynek 8 oraz p. Opiła z Kościuszki 4, by oddzielić śmietnik od bloków komunalnych, p. Dzięgiel z ul. Daszyńskiego prosił by postawiono niższy kontener, by wszyscy mogli z niego korzystać. P Krupa w Rynku proponowała, by udostępnić piwnicę mieszkańcom, poprzez zrobienie wejścia od klatek mieszkańców, poruszyła również sprawę sypiących się balkonów i braku zainteresowania elewacją bloku Rynek od podwórza. P. Kułaga miał zastrzeżenia co do jakości wykonywanych prac przez firmy wchodzące z pracami na poszczególne bloki, tzn. wiszące kable i niezabezpieczone rozwiercone otwory, nie czyszczone kratki przy wejściach do klatek schodowych , zalewane klatki na półpiętrach po każdej burzy w bl. 9. P. Witek z narożnika mówił o placu przed blokiem od podwórka, że jest zdewastowana nawierzchnia. P. Wajda prosiła o umieszczenie znaku zakazu przy bloku Nr 7. P. Kot poruszyła temat mieszkanki bloku na Oś. Westerplatte 1, która "gromadzi w swym mieszkaniu co się da i przez to mieszkańcy mają przykry zapach". P. Wąż pytał, co oferuje Integra dla mieszkańców w swej umowie. P. Buśko miał sugestie, co do sporządzania sprawozdania finansowego, gdyż jak stwierdził nie uwzględnione zostały w nim szczegóły, co do rozliczeń na poszczególnych blokach. P Księgowa wyjaśniła sprawę sporządzenia sprawozdania finansowego. Mówiła, że w sprawozdaniu tym nie można umieszczać wszystkich danych, które sobie mieszkańcy zażyczą. Odpowiedziała nt. remontów w bloku Sikorskiego 1. Stwierdziła również, że wszystkie dane na temat poszczególnych bloków, mieszkańcy mogą uzyskać w biurze Spółdzielni.

Na tym zamknięto dyskusję i przedstawiono zasady wyboru delegatów na:
a) VI Zjazd Delegatów MZRSM
b) zjazd wojewódzki przed IV Kongresem Spółdzielczości
Komisja Mandatowo-Skrutacyjna stwierdza , że w Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczy 30 Członków.

Następnie przystąpiono do podjęcia uchwał w /s:
a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2007 r.
UCHWAŁĘ Nr 4 odczytano Członkom .
Uchwałę przyjęto 30 głosami za
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 r.
UCHWAŁĘ Nr 5 odczytano Członkom.
Uchwałę przyjęto 30 głosami za.
c) podziału nadwyżki bilansowej za 2007 r.
UCHWAŁĘ Nr 6 odczytano Członkom.
Uchwałę przyjęto 30 głosami za.
d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy.
UCHWAŁĘ Nr 7 odczytano Członkom.
Uchwałę przyjęto 30 głosami za.
e) przyjęcia informacji z realizacji wniosków z ostatniego ZPC.
Informacja została przyjęta przez zebranych bez uchwały.
f) sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działek o nr 840/2,841/2,842/2 ,843/2 i 1165/2 przy ul. Jagiellońskiej
UCHWAŁY NR 8, Nr 9, Nr 10 odrzucono , gdyż Statut nie pozwala na sprzedaż wieczystego użytkowania osobom prywatnym tylko Gminie.
g) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu
UCHWAŁA Nr 12 – absolutorium dla Prezesa Zarządu P.Krzysztofa Kaczmarskiego
za okres od IX do XII 2007 r.
Za Uchwałą głosowało 30 osób
UCHWAŁA Nr 13 – absolutorium dla Z-cy Prezesa ds Ekonomicznych Pani Wiesławy Kądzielawa za 2007 rok
Za Uchwałą głosowało 29 osób 1 wstrzymała się od głosu
UCHWAŁA Nr 14 – absolutorium dla nieetatowego Członka Zarządu Pana Stanisława Ryczka
Za Uchwałą głosowało 28 osób 2 osoby wstrzymały się
Wszystkie osoby z obecnego Zarządu tj p. Krzysztof Kaczmarski, p. Wiesława Kądzielawa oraz p. Stanisław Ryczek otrzymały absolutorium od Walnego Zgromadzenia Członków.
h) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań
UCHWAŁĘ Nr 15 odczytano Członkom.
Uchwała została przyjęta 30 głosami za
i) wyboru delegata na VI Zjazd Delegatów MZRSM. którym został P. Stanisław Ryczek
J) wyboru delegatów na zjazd wojewódzki przed IV Kongresem Spółdzielczości
Delegatami wybrani zostali.P. Andrzej Buśko ,P. Jan Partyński

Wnioski z niniejszego Zebrania odczytała Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Pani Anna Fido, które po kolei zostały poddane pod głosowanie.
1. Wprowadzić zmiany do Statutu w zakresie sprzedaży majątku oraz potwierdzania zaproszenia na Walne Zgromadzenie
Wniosek został przyjęty 22 głosami za przy 2 osobach wstrzymujących się
2. Rozważyć możliwość postawienia znaku zakazu wjazdu przy bloku Nr 7
Wniosek został przyjęty 24 głosami za 1 osoba była przeciwna
3. Rozważyć możliwość postawienia dodatkowego kontenera przy ul. Jagiellońskiej oraz dla mieszkańców Oś. Kościuszki 4
Wniosek został przyjęty 16 głosami za 8 osób wstrzymało się od głosu
4. Jeszcze raz przeanalizować wybór kolejnych bloków do termomodernizacji uwzględniając materiały z jakich budowane są budynki, jednostkowe koszty ogrzewania, wiek bloków i akceptację mieszkańców
Wiosek został przyjęty 18 głosami za 7 osób wstrzymało się od głosowania.
5. W kwestii likwidacji podzielników mają wypowiedzieć się w głosowaniu bezpośrednim mieszkańcy danego bloku
Wniosek został przyjęty 25 głosami za
6. W miesiącach wakacyjnych dokonać analizy systemu funkcjonowania podzielników centralnego ogrzewania w stosunku do danego budynku, przedstawić je komisji, zmienić system rozliczeń lub wybrać inną firmę rozliczeniową.
Wniosek został przyjęty 25 głosami za.
7. Dokonać zmian w regulaminie funduszu remontowego .
Wniosek został przyjęty 25 głosami za.
8. Rozważyć możliwość oddzielnego rozliczenia CO z wyłączeniem go z czynszu bieżącego.
Przeciw wnioskowi głosowali wszyscy. Zgłaszający wniosek nie był obecny na sali.

Następnie przystąpiono do przegłosowania UCHWAŁY Nr 18 w sprawie przyjęcia wniosków zgłoszonych w trakcie Walnego Zgromadzenia Członków.
Za Uchwałą głosowało 25 osób. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W wolnych wnioskach wypowiedział się p. Stanisław Barabasz. Poddał propozycję, by spółdzielcy ufundowali jedną z kapliczek różańcowych w kwocie 20 tys. zł. z dochodów z lokali użytkowych. W tym temacie mieszkańcy wypowiedzą się indywidualnie poprzez ankiety.

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad za udział w Walnym Zgromadzeniu podziękował Przewodniczący Pan Andrzej Buśko oraz Prezes Zarządu p. Krzysztof Kaczmarski.

Na tym obrady zakończono.


ZOBACZ ZDJĘCIA

[strona główna]


 
 
galeria zdjęć | kontakt | ogłoszenia | przetargi | ciekawe linki | mapa strony

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Spadowa 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel/fax (14)655-92-11, tel. (14)655-93-48, (14)655-93-63 (kontakt w godzinach 07.30 - 15.30),
e-mail: smdt1@wp.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Numer KRS: 0000105457, NIP: 871-000-34-14, REGON: 000486037
Numer rachunku bankowego: 95 9462 0003 2001 0000 3447 0004 (Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej)
-----------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2007-2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
Strona zoptymalizowana pod rozdzielczość 1024x768.
Testowana w przeglądarkach: Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox 3.5.6, Google Chrome 3.0.195.38
spółdzielnia mieszkaniowa w dšbrowie tarnowskiej, sm, smdt, spoldzielnia, spoldzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia, dt, dšbrowa tarnowska, dabrowa, dabrowa tarnowska, sm dabrowa tarnowska, sm dšbrowa tarnowska, www.dabrowatsm.pl, dąbrowa tarnowska, sm dąbrowa tarnowska, spółdzielnia w dąbrowie tarnowskiej, spółdzielnia w dšbrowie