Spółdzielnia

Serwis e-BOK
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Remonty i Modernizacja

Struktura Organizacyjna

Akty Prawne

Centrum Osiedlowe

Witamy wszystkich na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej! 
Aktualności:

Sprawozdanie z Zebrania Przedstawicieli Członków
data publikacji: 06-12-2007
zpc.jpg W dniu 29 listopada 2007 r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej.

W Zebraniu wzięło udział 29 Delegatów na 44 uprawnionych co stanowi 65,9% ogólnej liczby delegatów. Oprócz delegatów w ZPC brało udział wielu członków Spółdzielni.

Ze strony władz statutowych Spółdzielni uczestniczyli członkowie Zarządu -Prezes mgr Krzysztof Kaczmarski, Zastępca Prezesa Wiesława Kądzielawa Członek Zarządu Stanisław Ryczek oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marian Aksamit i pozostali Członkowie Rady.

Przewodniczącym Zebrania został Pan Piotr Sacha, sekretarzem Pan Andrzej Buśko, asesorami Pani Maria Świerczek i Pani Barbara Kraucka.

Została powołana Komisja Mandatowo – Skrutacyjna w składzie: Pan Jan Partyński, Zbigniew Babiarz, Stanisław Barabasz.

Następnie została powołana Komisja Uchwał i Wniosków w składzie: Marta Kołodziej, Marian Aksamit, Andrzej Kseń.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Członek Zarządu Pan Stanisław Ryczek odczytał informację o realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego ZPC. Informacja została przyjęta przez delegatów. Zostały również przedstawione Wnioski z Zebrań Grup Członkowskich które decyzją ZPC zostaną przekazane do realizacji Radzie Nadzorczej.

Następnie Prezes Zarządu mgr Krzysztof Kaczmarski przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja zaplecza technicznego spółdzielni na centrum osiedlowe podpisano porozumienie z DDK w sprawie użyczenia uruchomienia i prowadzenia świetlicy osiedlowej.

Po zmianie na stanowisku Prezesa Zarządu dokonano analizy umów zawartych przez Spółdzielnię z instytucjami obsługującymi naszą Spółdzielnię w zakresie eksploatacji. Dokonano aneksowania umów z następującymi firmami:

STOL-BET sp. z.o.o Dąbrowa Tarnowska w sprawie zmiany ceny za wywóz nieczystości stałych. Zmiana polega na obniżeniu stawki wywozu śmieci za 1 m 3 o 70 gr. Roczna kwota oszczędności to około 5.800 zł.

UNISOFT sp. z.o.o Oddział Kraków w sprawie zmiany warunków umowy na obsługę informatyczną programów. Zmniejsza się stawkę miesięcznego wynagrodzenia za obsługę z kwoty 1.350 zł do kwoty 600 zł netto.

RPWiK Dąbrowa Tarnowska w sprawie opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. Zmniejsza się roczną opłatę o 50 % tj. Około 10.000 zł

Po przeprowadzonych negocjacjach Zarząd wybrał Spółkę MPEC Dąbrowa Tarnowska do nadzoru i obsługi kotłowni gazowych zlokalizowanych w budynkach przy ul. Spadowej i Granicznej na następujących warunkach:

  • opłata za konserwację i obsługę w sezonie grzewczym kwota 350 zł netto miesięcznie

  • opłata konserwacyjna poza sezonem 100 zł netto.

Po zapoznaniu się z wynikami ankiety przesłanej mieszkańcom bloku Westerplatte 10 Zarząd wystąpił do Burmistrza Gminy o przekształcenie na własność działki nr 63/2 o pow 1.545 m2 .

Rada Miejska podjęła uchwałę o przekształceniu z bonifikatą w wysokości 80 % co pozwala na ustanowienie prawa odrębnej własności.

Z odpisów środków funduszu remontowego lokali użytkowych dokonano wymiany okien witryn sklepowych w trzech lokalach przy ul Jagiellońskiej i Kościuszki.

Zarząd zgłosił do programu rewitalizacji place zabaw, chodniki,drogi dojazdowe oraz parkingi.

Prezes Zarządu przedstawił temat budowy nowego bloku i zagadnienie dotyczące termomodernizacji bloków z udziałem pożyczek umarzalnych z WFOŚ i GW oraz BOŚ.

Po przedstawieniu projektu statutu, projektu regulaminu i innych projektów uchwał odbyła się dyskusja w której udział wzięli:
Andrzej Buśko, Konrad Abramowicz, Grzegorz Mendys, Pan Świętek, Piotr Sacha, Stanisław Barabasz, Marian Aksamit, Andrzej Kseń, Jan Partyński.

Wszystkie wnioski zostały składane przez biorących udział w dyskusji zostały przyjęte po czym ZPC podjęło następujące uchwały w sprawie:
  • uchwalenia zmiany całego Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej

  • zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej

  • przyjęcia wniosków z zebrań grup członkowskich

  • w sprawie nie wyrażania zgody na dokonanie rozliczenia kwot wpłaconych przez członka z tytułu przekształcenia po 23 kwietnia 2001 r. Lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na prawo własnościowe do lokalu mieszkalnego lub na własność lokalu poprzez rozliczenie ich na poczet wpłat na fundusz remontowy przypadających od tych osób.

  • rozwiązania umowy użytkowania wieczystego działek o nr 840/2, 841/2, 842/2, 843/2, 1165/2, ul. Jagiellońska oraz nr 1179/10 ul. Grunwaldzka.

  • sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działek zabudowanymi stacjami energetycznymi TRAFO przy ul. Spadowej , Oś Westerplatte, ul. Daszyńskiego.


Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący ZPC Pan Piotr Sacha podziękował zebranym za obecność i zakończył obrady.

GALERIA ZDJĘĆ Z ZPC (29 listopada 2007 r.)

[strona główna]


 
 
galeria zdjęć | kontakt | ogłoszenia | przetargi | ciekawe linki | mapa strony

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Spadowa 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel/fax (14)655-92-11, tel. (14)655-93-48, (14)655-93-63 (kontakt w godzinach 07.30 - 15.30),
e-mail: smdt1@wp.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Numer KRS: 0000105457, NIP: 871-000-34-14, REGON: 000486037
Numer rachunku bankowego: 95 9462 0003 2001 0000 3447 0004 (Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej)
-----------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2007-2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
Strona zoptymalizowana pod rozdzielczość 1024x768.
Testowana w przeglądarkach: Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox 3.5.6, Google Chrome 3.0.195.38
spółdzielnia mieszkaniowa w dšbrowie tarnowskiej, sm, smdt, spoldzielnia, spoldzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia, dt, dšbrowa tarnowska, dabrowa, dabrowa tarnowska, sm dabrowa tarnowska, sm dšbrowa tarnowska, www.dabrowatsm.pl, dąbrowa tarnowska, sm dąbrowa tarnowska, spółdzielnia w dąbrowie tarnowskiej, spółdzielnia w dšbrowie