Spółdzielnia

Serwis e-BOK
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Remonty i Modernizacja

Struktura Organizacyjna

Akty Prawne

Centrum Osiedlowe

Witamy wszystkich na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej! 
Aktualności:

data publikacji: 21-12-2020
news.jpg


Dąbrowa Tarnowska dnia 18.12.2020r.


Zaproszenie do składnia ofert
Przetarg nieograniczony

// Nie podlega przepisom Ustawy - Prawo zamówień publicznych //

I. Nazwa zadania:

"Wykonanie i montaż nasad kominowych na kanałach wentylacji budynków mieszkalnych
wielorodzinnych w Dąbrowie Tarnowskiej"


II. Zakres prac,
Wykonanie i montaż izolowanych termicznie nasad kominowych na budynkach:

- ul. Sikorskiego 1 - 22 szt.
- ul. Sikorskiego 2-17 szt.
- os. West 1 - 14 szt. w tym: 14 szt. 3-kanałowe
- os. West 2-18 szt. w tym: 18 szt. 3-kanałowe
- os. West 3-13 szt. w tym: 13 szt. okrągłe-wielokanałowe
- os. West 7-18 szt. w tym: 18 szt. 3-kanałowe
- os. West 8-24 szt. w tym: 16 szt. 3-kanałowe, 8 szt. 2-kanałowe
- os. West 9-18 szt. w tym: 16 szt. 3-kanałowe, 2 szt. 2-kanałowe
- os. West 10-11 szt. w tym: 8 szt. 3-kanałowe, 3 szt. 2-kanałowe

Technologia wykonania nasad:

- izolacja wierzchniej części nasad kominów wentylacyjnych z wełny mineralnej,
- płaszcz zewnętrzny ochronny z blachy akryl-brąz RAL 8017,
- nowy daszek-deflektor

Termin realizacji zamówienia: rok 2021 r.

III. Terminy i sposób składania ofert
1. Termin składania ofert: 01.02.2021r.

2.Sposób składania ofert:
- poczta tradycyjna na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarn.,
ul. Spadowa 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska.
- Ofertę (formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami) należy składać w zamkniętym opakowaniu oznaczonym napisem:

" Wykonanie i montaż nasad kominowych na kanałach wentylacji budynków
mieszkalnych wielorodzinnych w Dąbrowie Tarnowskiej
"
NIE OTWIERAĆ przed godz. 15.00, dnia 01.02.2021 r.

3. W wypadku wysłania oferty pocztą za termin złożenia przyjmuje się datę otrzymania oferty, a nie datę
stempla pocztowego.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego bez udziału Oferentów.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane ii zostaną niezwłocznie zwrócone Oferentom.

IV. Opis sposobu przygotowania ofert:
1. Ofertę należy złożyć korzystając z formularza ofertowego - załącznik nr I .

2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

3. Do oferty należy załączyć:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gosp.,
b) oświadczenie oferenta, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie do wykonania przedmiotowego zamówienia oraz kserokopia stosownych uprawnień w odpowiedniej specjalności osób przeprowadzających przeglądu,
c) wykaz przynajmniej trzech wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat prac zbliżonych co do zakresu
przedmiotowego zadania.
d) przynajmniej trzy referencje potwierdzające prace w tym zakresie,
e) kserokopii aktualnej polisy ubezpieczenia OC prowadzonej działalności,
f) zaparafowany wzór umowy - załącznik nr 2.

V. Dodatkowe informacje:
1. Wszelkie dodatkowe potrzebne informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni - Dział GZM lub telefonicznie pod numerem: 14 655-93-48. 14 655-93-63, kom. 604-276-889, e - mail: smdt1@wp.pl

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone oferentom.

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej, bez udziału oferentów.

4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

5. Termin realizacji zamówienia po podpisaniu Umowy.

6. Informacja o wyborze oferentów' zostanie przesłana na wskazany adres e-mail.

7. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji z oferentami.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo do unieważnienia
przetargu bez podania przyczyny.

Z poważaniem
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej


PREZES ZARZĄDU
Mariusz Micek


Załączniki:
ZAPROSZENIE DO PRZETARGU (w formacie ".pdf")
ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY (w formacie ".pdf")
ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAPARAFOWANY WZÓR UMOWY (w formacie ".pdf")

Czytaj dalej >>

data publikacji: 21-12-2020
news.jpg


Dąbrowa Tarnowska dnia 18.12.2020r.


Zaproszenie do składnia ofert
Przetarg nieograniczony

// Nie podlega przepisom Ustawy - Prawo zamówień publicznych //

I. Nazwa zadania:

"Wykonanie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynków mieszkalnych wielorodzinnych
administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Dąbrowie Tarnowskiej"


II. Zakres prac,
1. Zgodny z Art. 62 Prawa budowlanego.
2. Wykonanie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynków mieszkalnych wielorodzinnych, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska.
3. W trakcie kontroli należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli oraz odnieść się do nich w nowych protokołach.
4. Do wykonanych przeglądów w sytuacjach nie jasnych należy dołączyć dokumentacje zdjęciową ze wskazanych usterek.
5. Okresowe przeglądy instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) są wykonywane w innych niezależnych terminach na które organizowane są odrębne postępowania przetargowe.
6. Zawarcie Umowy oddzielnie ze Spółdzielnią i Wspólnotami Mieszkaniowymi.

Termin realizacji zamówienia: rok 2021.

III. Terminy i sposób składania ofert
1. Termin składania ofert: 01.02.2021r.

2.Sposób składania ofert:
- poczta tradycyjna na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarn.,
ul. Spadowa 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska.
- Ofertę (formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami) należy składać w zamkniętym opakowaniu oznaczonym napisem:

" Wykonanie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynków mieszkalnych wielorodzinnych
administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Dąbrowie Tarnowskiej
"
NIE OTWIERAĆ przed godz. 15.00, dnia 01.02.2021 r.

3. W wypadku wysłania oferty pocztą za termin złożenia przyjmuje się datę otrzymania oferty, a nie datę
stempla pocztowego.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego bez udziału Oferentów.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane ii zostaną niezwłocznie zwrócone Oferentom.

IV. Opis sposobu przygotowania ofert:
1. Ofertę należy złożyć indywidualnie dla Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych (załącznik nr 1 - Wykaz budynków) korzystając z formularza ofertowego (załącznik nr 2 - Formularz ofertowy).
2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
3. Do oferty należy załączyć:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gosp.,
b) oświadczenie oferenta, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie do wykonania przedmiotowego zamówienia oraz kserokopia stosownych uprawnień w odpowiedniej specjalności osób przeprowadzających przeglądu,
c) uprawnienia,
d) wykaz przynajmniej trzech wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat prac zbliżonych co do zakresu przedmiotowego zadania,
e) przynajmniej trzy referencje potwierdzające prace w tym zakresie,
f) kserokopii aktualnej polisy ubezpieczenia OC prowadzonej działalności,
g) zaparafowany wzór umowy (załącznik nr 3 - Projekt umowy).

V. Dodatkowe informacje:
1. Wszelkie dodatkowe potrzebne informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni - Dział GZM lub telefonicznie pod numerem: 14 655-93-48. 14 655-93-63, kom. 604-276-889, e - mail: smdt1@wp.pl

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone oferentom.

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej, bez udziału oferentów.

4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

5. Termin realizacji zamówienia po podpisaniu Umowy.

6. Informacja o wyborze oferentów' zostanie przesłana na wskazany adres e-mail.

7. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji z oferentami.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo do unieważnienia
przetargu bez podania przyczyny.

Z poważaniem
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej


PREZES ZARZĄDU
Mariusz Micek


Załączniki:
ZAPROSZENIE DO PRZETARGU (w formacie ".pdf")
ZAŁĄCZNIK NR 1 - WYKAZ BUDYNKÓW (w formacie ".pdf")
ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTOWY (w formacie ".pdf")
ZAŁĄCZNIK NR 3 - PROJEKT UMOWY (w formacie ".pdf")

Czytaj dalej >>

data publikacji: 21-12-2020
news.jpg


Dąbrowa Tarnowska dnia 18.12.2020r.


Zaproszenie do składnia ofert
Przetarg nieograniczony

// Nie podlega przepisom Ustawy - Prawo zamówień publicznych //

I. Nazwa zadania:

"Kompleksowy remont 2 klatek schodowych w bloku mieszkalnym wielorodzinnym
na os. Kościuszki 4 w Dąbrowie Tarnowskiej"


II. Zakres prac,
Prace obejmują 2 etapy:

I etap:
1. Zabezpieczenie drzwi wejściowych do mieszkań oraz wszelkiego wyposażenia klatki.
33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Spadowa 8.
2. Przygotowanie podłoża do malowania poprzez oczyszczenie ścian.
3. Gruntowanie podłoża.
4. Uzupełnienie i szpachlowanie ubytków.
5. Dwukrotne malowanie ścian i lamperii.
6. Malowanie barierki schodowej i instalacji c.o.
7. Malowanie zejść do piwnic.
8. Wymiana 2 szt. drzwi zejściowych z klatek do piwnic na PPOŻ klasy EI 60.
9. Przygotowanie - oczyszczenie powierzchni schodów pod nową wyprawę.
10. Sprzątanie i mycie po wykonaniu prac każdego dnia.

II etap:
1. Zaproponowanie technologii i wykonanie nowej nawierzchni schodów.

Termin realizacji zamówienia: marzec - czerwiec 2021 r.

III. Terminy i sposób składania ofert
1. Termin składania ofert: 01.02.2021r.

2.Sposób składania ofert:
- poczta tradycyjna na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarn.,
ul. Spadowa 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska.
- Ofertę (formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami) należy składać w zamkniętym opakowaniu oznaczonym napisem:

"Kompleksowy remont 2 klatek schodowych w bloku mieszkalnym wielorodzinnym
na os. Kościuszki 4 w Dąbrowie Tarnowskiej
"
NIE OTWIERAĆ przed godz. 15.00, dnia 01.02.2021 r.

3. W wypadku wysłania oferty pocztą za termin złożenia przyjmuje się datę otrzymania oferty, a nie datę stempla pocztowego.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego bez udziału Oferentów.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane ii zostaną niezwłocznie zwrócone Oferentom.

IV. Opis sposobu przygotowania ofert:
1. Ofertę należy złożyć korzystając z formularza ofertowego - załącznik nr 1.
2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
3. Do oferty należy załączyć:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gosp.,
b) oświadczenie oferenta, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie do wykonania przedmiotowego zamówienia oraz kserokopia stosownych uprawnień w odpowiedniej specjalności osób przeprowadzających przeglądu.
c) wykaz przynajmniej trzech wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat prac zbliżonych co do zakresu przedmiotowego zadania.
d) przynajmniej trzy referencje potwierdzające prace w tym zakresie,
e) kserokopii aktualnej polisy ubezpieczenia OC prowadzonej działalności,
f) zaparafowany wzór umowy - załącznik nr 2.

V. Dodatkowe informacje:
1. Wszelkie dodatkowe potrzebne informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni - Dział GZM lub telefonicznie pod numerem: 14 655-93-48. 14 655-93-63, kom. 604-276-889, e - mail: smdt1@wp.pl

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone oferentom.

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej, bez udziału oferentów.

4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

5. Termin realizacji zamówienia po podpisaniu Umowy.

6. Informacja o wyborze oferentów' zostanie przesłana na wskazany adres e-mail.

7. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji z oferentami.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Z poważaniem
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej


PREZES ZARZĄDU
Mariusz Micek


Załączniki:
ZAPROSZENIE DO PRZETARGU (w formacie ".pdf")
ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY (w formacie ".pdf")
ZAŁĄCZNIK NR 2 - WZÓR UMOWY (w formacie ".pdf")

Czytaj dalej >>

data publikacji: 21-12-2020
news.jpg


Dąbrowa Tarnowska dnia 18.12.2020r.


OGŁOSZENIE !!!

PRZETARG OFERTOWY

// Nie podlega przepisom Ustawy - Prawo zamówień publicznych //

I. Nazwa zadania:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Spadowa 8, ogłasza przetarg ofertowy na zadanie:

"Koszenie trawy na terenach zielonych Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej, w 2021r."


II. Miejsce i sposób składania ofert:
- poczta tradycyjna lub osobiście, adres siedziby:
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej,
33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Spadowa 8.

III. Termin składania ofert: do dnia 01.02.2021 r., do godz. 15:00.

IV. Termin realizacji zadania: maj - październik 2021r.

IV. Dodatkowe informacje:
1. W sprawach dotyczących przedmiotu i warunków zamówienia prosimy o kontakt z biurem:
- od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 do 15.00
- Dział GZM: Pan Kamil Merchut, Pani Roksana Taraska
tel.: 14 655-93-48, 604 276 889, e-mail: smdt1@wp.pl .
2. Warunki przetargu i Formularz ofertowy dostępne na stronie internetowej:
www.dabrowatsm.pl , lub na prośbę Oferenta przesłaną na w/w adres e-mail.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Z poważaniem
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej


PREZES ZARZĄDU
Mariusz Micek


Załączniki:
OGŁOSZENIE PRZETARGOWE (w formacie ".pdf")
WARUNKI PRZETARGU(w formacie ".pdf")
TEREN KOSZENIA (w formacie ".pdf")
FORMULARZ OFERTOWY (w formacie ".pdf")
UMOWA KOSZENIE (w formacie ".pdf")

Czytaj dalej >>

data publikacji: 18-12-2020
news.jpg

Dąbrowa Tarnowska dn 18.12.2020 r.


ODCZYTY WODY

Z uwagi na poważną sytuację epidemiczną COVID-19 odczyty liczników należy dokonać samodzielnie i podać do biura Spółdzielni.


Odczyty należy dokonać samodzielnie wybierając jedną z poniższych form:

1. Zgłosić telefonicznie: tel. 14 655 93 48, 14 655 93 63, 604-276-889.
2. Wysłać sms-em: tel. kom. 604-276-889 lub e-mail: smdt1@wp.pl.
3. Przekazać karteczkę z odczytem osobie sprzątającej lub do biura SM.


UWAGA!!!
Odczyty należy dokonać samodzielnie i podać do biura Spółdzielni w dniach:
28 – 30.12.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Dział GZM

Załączniki:
- TREŚĆ OGŁOSZENIA (w formacie ".pdf")

data publikacji: 18-11-2020
news.jpg
Spółdzielnia Mieszkaniowa
zaprasza
na zapisy - paczki Mikołajkowe

Czytaj dalej >>

data publikacji: 14-10-2020
news.jpg

Dąbrowa Tarnowska dn 09.10.2020 r.


Mieszkańcy bloku
os. Westerplatte 9

Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje,
że od dnia:12.10.2020 r. (tj. poniedziałek)
rozpoczną się prace czyszczenia i malowania
elewacji od strony północnej wraze ze
ścianami szczytowymi
Państwa bloku.
Na stronie internetowej Spółdzielni
www.dabrowatsm.pl w zakładce aktualności został zamieszczony do wglądu graficzny projekt kolorystyki elewacji.
Prosimy w czasie trwających prac zamykać szczelnie
okna od strony trwających prac i nie zrywać
ochronnych folii.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane
przepraszamy.

Administracja
Spółdzielnia Mieszkaniowa


WIZUALIZACJA

Załączniki:
- TREŚĆ KOMUNIKATU (w formacie ".pdf")

Czytaj dalej >>

data publikacji: 12-10-2020
news.jpg I. Przedmiot ogłoszenia:
1. Najem lokalu użytkowego położonego w centrum Dąbrowy Tarnowskiej:
a) ul. Kościuszki 2
- lokal o powierzchni 10,18 m2, posiada pomieszczenie socjalno-sanitarne ogólnodostępne,
- wyposażenie lokalu: podłoga panelowa, dopr.indywidualna instalacja wod-kan.

Czytaj dalej >>

data publikacji: 23-09-2020
news.jpg

Dąbrowa Tarn. dn. 23.09.2020 r.

UWAGA !!!

SEZON GRZEWCZY - PRZYGOTOWANIA

Od dnia 25.09.2020 r. będą trwać prace przy uruchomieniu kotłowni.
W związku z tym należy:
odkręcić zawory na wszystkich grzejnikach w mieszkaniu,
zgłaszać wszelkie nieszczelności na instalacji c.o.


TELEFONY KONTAKTOWE:
Administracja SM w godz. pracy 7:30-15:30: 14 655-93-48,
Konserwatorzy: 600-159-245 i 600-803-424

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej

Załączniki:
- TREŚĆ OGŁOSZENIA (w formacie ".pdf")

<< Nowsze 1 2 3 4 5 ... 44 45 46 Starsze >>

Powered by CuteNews 1.4.5 CutePHP.

 
 
Przetargi

Bezpieczeństwo na osiedlu

VADEMECUM MIESZKAŃCA


Efektywniej zachowaj energię


Ubezpieczenie mieszkania
Ubezpieczenie mieszkania

Segregacja odpadów komunalnych

Artykuły

Posprzątaj po swoim psie!

Ważne numery telefonów
Ogólny Numer Ratunkowy
   - 112

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie Energetyczne
   - 991

Pogotowie Gazowe - 992

Wodociągi Dąbrowa Tarn.
   - 14 642-28-50

MPK Sp. z o.o.
   - 14 642 27 64

galeria zdjęć | kontakt | ogłoszenia | przetargi | ciekawe linki | mapa strony

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Spadowa 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel/fax (14)655-92-11, tel. (14)655-93-48, (14)655-93-63 (kontakt w godzinach 07.30 - 15.30),
e-mail: smdt1@wp.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Numer KRS: 0000105457, NIP: 871-000-34-14, REGON: 000486037
Numer rachunku bankowego: 95 9462 0003 2001 0000 3447 0004 (Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej)
-----------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2007-2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
Strona zoptymalizowana pod rozdzielczość 1024x768.
Testowana w przeglądarkach: Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox 3.5.6, Google Chrome 3.0.195.38
spółdzielnia mieszkaniowa w dšbrowie tarnowskiej, sm, smdt, spoldzielnia, spoldzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia, dt, dšbrowa tarnowska, dabrowa, dabrowa tarnowska, sm dabrowa tarnowska, sm dšbrowa tarnowska, www.dabrowatsm.pl, dąbrowa tarnowska, sm dąbrowa tarnowska, spółdzielnia w dąbrowie tarnowskiej, spółdzielnia w dšbrowie