Spółdzielnia

Serwis e-BOK
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Remonty i Modernizacja

Struktura Organizacyjna

Akty Prawne

Centrum Osiedlowe

Witamy wszystkich na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej! 
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej - www.dabrowatsm.pl
Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenie Członków Spółdzielni
(26 czerwca 2009 roku)

26 czerwca 2009 r. w sali konferencyjnej Gimnazjum Nr 1 przy ul. Zaręby 22 w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej. Prezes Krzysztof Kaczmarski przywitał zebranych Członków Spółdzielni oraz zaproszonych gości: Przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji Macieja Kisielkę, Z-cę Burmistrza Miasta i Gminy Marka Minorczyka, Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Adama Rzemińskiego. Zaproszeni goście zabrali głos w ramach swoich kompetencji. Pan Burmistrz przedstawił współdziałanie Spółdzielni Mieszkaniowej z Samorządem Gminnym oraz plany w tym zakresie na przyszłość, między innymi wspólna budowa parkingów, Pan Komendant Straży poinformował o diagnozie wynikającej z dokonanej weryfikacji stanu bezpieczeństwa pożarowego na naszych zasobach i związanym z tym planem poprawy sytuacji. Pan Nadkomisarz Kisielka poinformował o wysiłkach Powiatowej Komendy Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku na naszych osiedlach oraz odpowiedział na nurtujące pytania naszych mieszkańców.

Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej Marian Aksamit. Przewodniczącym zebrania jednogłośnie został wybrany Piotr Sacha który w dalszej części przedstawił proponowany porządek obrad.

Następnie Walne Zgromadzenie przyjęło:

 • regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Członków w 2009 r.
 • porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 26 czerwca 2009 r.
 • protokół z Walnego Zgromadzenia Członków odbytego w dniu 26 czerwca 2008 r.

W dalszej części zostały przedstawione:

 • sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2008 - Przewodniczący Rady Nadzorczej Marian Aksamit
 • sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2008 - Prezes Spółdzielni Krzysztof Kaczmarski
 • sprawozdanie finansowe za rok 2008 - Główna Księgowa Wiesława Kądzielawa.

Podczas zebrania Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:

 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2008 r.
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2008 r.
 • w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2008 r.,
 • w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności za 2008 r.,
 • w sprawie przyjęcia informacji z realizacji wniosków z Walnego Zgromadzenia Członków odbytego w dniu 26 czerwca 2008 r.,
 • w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni,
 • w sprawie sprzedaży wieczystego użytkowania działek nr 840/2, 841/2, 1165/2,
 • w sprawie sprzedaży wieczystego użytkowania działki nr 842/2,
 • w sprawie sprzedaży wieczystego użytkowania działki nr 843/2, ,
 • w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Krzysztofa Kaczmarskiego za rok 2008,
 • w sprawie absolutorium dla Z-cy Prezesa ds. Ekonomicznych Pani Wiesławy Kądzielawa za rok 2008,
 • w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Pana Stanisława Ryczka za rok 2008,
 • w sprawie upoważnienia Zarządu Spółdzielni do zaciągnięcia kredytów na finansowanie działalności remontowej oraz inwestycyjnej,
 • w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji wniosków polustracyjnych,
 • w sprawie przyjęcia wniosków zgłoszonych w trakcie Walnego Zgromadzenia Członków.

W części dotyczącej dyskusji najwięcej emocji wywołały tematy związane ze zmianą statutu Spółdzielni, dotyczące liczebności Rady Nadzorczej. W toku debaty uzgodniono zmniejszenie składu rady do 7 osób od następnych wyborów. Istotne dla mieszkańców były również sprawy remontowo - inwestycyjne, dotyczące prowadzonej termomodernizacji i terminu rozpoczęcia nowych zadań oraz remonty dotyczące infrastruktury budynków z osiedla Westerplatte, ul. Jagiellońskiej i Daszyńskiego. Bardzo bulwersująca jest kwestia palenia papierosów przez mieszkańców na klatkach schodowych i piwnicach, zwrócono także uwagę na budowę nowych parkingów i poprawę istniejących.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej pragnie podziękować zebranym na Walnym Zgromadzeniu Członków za udzielenie absolutorium, jak również wszystkim członkom, którzy czynnie uczestniczą w życiu Spółdzielni, dla których problemy Spółdzielni nie są obojętne i tym którzy wnoszą wkład dla wspólnego dobra naszej Spółdzielni.

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni z dnia 26 czerwca 2009 r. jest do wglądu w Sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej.

Zarząd Spółdzielni

GALERIA ZDJĘĆ

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zdjęcie 1 z 29
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zdjęcie 2 z 29
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zdjęcie 3 z 29
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zdjęcie 4 z 29
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zdjęcie 5 z 29
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zdjęcie 6 z 29
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zdjęcie 7 z 29
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zdjęcie 8 z 29
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zdjęcie 9 z 29
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zdjęcie 10 z 29
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zdjęcie 11 z 29
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zdjęcie 12 z 29
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zdjęcie 13 z 29
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zdjęcie 14 z 29
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zdjęcie 15 z 29
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zdjęcie 16 z 29
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zdjęcie 17 z 29
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zdjęcie 18 z 29
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zdjęcie 19 z 29
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zdjęcie 20 z 29
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zdjęcie 21 z 29
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zdjęcie 22 z 29
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zdjęcie 23 z 29
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zdjęcie 24 z 29
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zdjęcie 25 z 29
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zdjęcie 26 z 29
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zdjęcie 27 z 29
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zdjęcie 28 z 29
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zdjęcie 29 z 29
 
 
galeria zdjęć | kontakt | ogłoszenia | przetargi | ciekawe linki | mapa strony

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Spadowa 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel/fax (14)655-92-11, tel. (14)655-93-48, (14)655-93-63 (kontakt w godzinach 07.30 - 15.30),
e-mail: smdt1@wp.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Numer KRS: 0000105457, NIP: 871-000-34-14, REGON: 000486037
Numer rachunku bankowego: 95 9462 0003 2001 0000 3447 0004 (Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej)
-----------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2007-2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
Strona zoptymalizowana pod rozdzielczość 1024x768.
Testowana w przeglądarkach: Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox 3.5.6, Google Chrome 3.0.195.38
spółdzielnia mieszkaniowa w dšbrowie tarnowskiej, sm, smdt, spoldzielnia, spoldzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia, dt, dšbrowa tarnowska, dabrowa, dabrowa tarnowska, sm dabrowa tarnowska, sm dšbrowa tarnowska, www.dabrowatsm.pl, dąbrowa tarnowska, sm dąbrowa tarnowska, spółdzielnia w dąbrowie tarnowskiej, spółdzielnia w dšbrowie